Rehabilitació de les façanes d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres – Sant Joan Despí