Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres – Sant Joan Despí