Divisió d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres en dos habitatges – Cornella de Llobregat