Rehabilitació de l’envolvent d’un edifici plurifamiliar aïllat – Sant Joan Despí