PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Col·laboradors: –

Promotor: Particular per a ús privat.

Situació: Carrer Terra Ferma (Cala Romana – Tarragona)

Data de Projecte i finalització:  2013 – 2014.

Descripció:

La rehabilitació consisteix en la:

– Millora energètica de l’habitatge; retirar la coberta existent de fibrociment i rehabilitar-la aïllant-la tèrmicament, col·locar un aïllament tèrmic de llana de roca per l’exterior de la façana i instal·lar noves fusteries exteriors amb trencament de pont tèrmic.

– Modificació de la distribució de l’habitatge.

-Adequació de la instal·lació elèctrica a la normativa vigent.

– Nova instal·lació de calefacció i d’aigua calenta sanitària (ACS)