REHABILITACIÓ i AMPLIACIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT

casaoscar
casaoscar2

Autors: Eva Mª Fernández Giménez, Arquitecta.

Promotor: Particular per a ús privat.

Superfície rehabilitada: 264m²

Superfície ampliada: 21m²

Situació: Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Data de Projecte i finalització:  2013 – 2017

Descripció:

El projecte de rehabilitació de l’envoltant va consistir en millorar energèticament l’habitatge, ja que ni la façana ni la coberta tenien aïllament tèrmic. A la coberta es van retirar les teules, es va impermeabilitzar la superfície i es va col·locar un nou aïllament tèrmic de poliestirè extruït (XPS) que es va protegir amb noves teules mixtes. A la cara exterior de la façana es va col·locar un aïllament tèrmic de poliestirè expandit (EPS) i un acabat de revestiment acrílic. En algunes zones de la façana a la que hi havia cambra d’aire, mitjançant un procés d’injecció amb mànega i aire comprimit, es van inserir a la cambra unes perles aïllants de poliestirè granulat amb adhesiu.

A més de rehabilitar l’envoltant es va ampliar el menjador situat a